OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb
prodávajícího, kterým je firma Mgr. Markéta Muchová, sídlo Kmochova 135/40, Brno, IČO 02257319,
uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových
stránek prodávajícího nebo při osobním styku.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také
„zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své
podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej
produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.marketamuchova.cz

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NEBO SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s
DPH či bez DPH, je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez
DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na
objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na
webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím/uživateli, objednávaném produktu, zboží
nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny/odměny, údaje o
požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či
poskytnuté služby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím/poskytovatelem a zákazníkem/uživatelem vzniká odesláním
objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko
„Objednat a zaplatit“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a
povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu v případě digitálních

produktů nebo kupní smlouvou v případě služeb a těmito obchodními podmínkami. Podáním
objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí
uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně
opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v
elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného
splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající/poskytovatel je povinen poskytnout či dodat zboží/službu/digitální obsah, který si
zákazník/uživatel objednal a zákazník/uživatel se zavazuje zboží/službu/digitální obsah převzít a
zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu/digitální obsah je prodávající
zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník/uživetel informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží/digitálnímu obsahu přechází na zákazníka zaplacením kupní
ceny a jeho převzetím.

 

3. OBECNÁ UJEDNÁNÍ O DIGITÁLNÍM OBSAHU

3.1. Koupí digitálního produktu dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu mezi
poskytovatelem a uživatelem.

3.2. Uživatel se zavazuje zaplatit za digitální obsah odměnu.

3.3. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského
zákoníku.

3.4. Poskytovatel je povinnen digitální obsah poskytnout uživateli k osobnímu užití ihned po získání
sjednané odměny, pokud ze zjevných důvodů není sjednáno jinak.

3.5. Jestliže ze zjevných důvodů nebylo sjednáno pozdější poskytnutí digitálního obsahu a tento nebyl
poskytnut ihned po uhrazení sjednané částky, uživatel poskytovatele o této skutečnosti upozorní.
Nedojde-li k bezodkladnému zpřístupnění objednaného digitálního obsahu, může uživatel od smlouvy
odstoupit.

3.6. Aktualizace digitálního obsahu nejsou součástí plnění Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu,
pokud v objednávce není sjednáno jinak.

3.7. Digitálním obsahem jsou míněny i produkty zdarma. Odměnou jsou v tomto případě osobní
údaje uživatele. I v tomto případě dochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu a
smluvní vztah se řídí ujednáními výše.

3.8. K uzavření Smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu nedochází, pokud za produkt zdarma nejsou
odměnou osobní údaje do databáze poskytovatele, ale tyto jsou poskytnuty pouze za účelem vyřízení
objednávky a předání digitálního obsahu.

 

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je
uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně
uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. Prodávající/poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi
daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající
není plátcem daně z přidané hodnoty.
4.3. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny
k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím,
nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zakoupený
produkt co nejdříve dodán.
– Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede
ihned).
– Online bankovním převodem (tzv. rychlý platební převod, platba se provede ihned).
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, která poskytuje
zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online a bankovních převodů. Čísla platebních
karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a
důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments.
Kontaktní údaje společnosti zajišťující platby:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi
výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi
prodávajícím a nakupujícím.

5.2. Pro prodej digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů
od obdržení platby.

 

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Digitální produkty podléhají autorskému právu a jsou určeny pouze pro osobní potřebu
zákazníka.

6.2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu
dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu a to bez udání důvodu
a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o
odstoupení od smlouvy.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v
případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží
(*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
Odešlete, prosím, formulář emailem na adresu jana@zahradnistesti.cz spolu s uvedením čísla
objednávky, jména a data nákupu.
Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: jana@zahradnistesti.cz, písemnou
formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s
prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.
Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně digitálního produktu. Částka bude
vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá
strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení
této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době
splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z
vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2. Prodávající/poskytovatel odpovídá zákazníkovi/uživateli, že zboží při převzetí nemá vady. V
případě, že věc/digitální obsah při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou/smlouvou o poskytnutí
digitálního obsahu, má zákazník právo na to, aby prodávající/uživatel bezplatně a bez zbytečného
odkladu produkt/zboží/digitální obsah uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě/smlouvě o
poskytnutí digitálního obsahu.

8.3. Uživatel v postavení spotřebitele má právo upozornit poskytovatele na vadu digitálního obsahu v
období 2 let od koupě produktu. Poskytovatel vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil
uživateli značné potíže, a to v případě, že to je možné nebo že to není nepřiměřeně nákladné.

8.4. Pokud uživatel není v postavení spotřebitele, může uplatnit práva z vadného plnění ihned po
předání digitálního obsahu.

8.5. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese jana@zahradnistesti.cz . Součástí
reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace
budete informováni emailem.

8.6. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny/odměny a není-li
to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení
od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny/odměny v plné výši.

8.7. Přiměřená sleva se stanoví jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného
digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Do slevy se zohledňuje, jak dlouho byl digitální
obsah poskytován s vadou a bez vady, pokud jde o digitální obsah na určitou dobu.

8.8. Pokud jsou odměnou sjednanou za digitální obsah osobní údaje uživatele, nemá spotřebitel
právo na slevu z důvodu vadného plnění.

8.9. Reklamační řízení počíná dnem, kdy poskytovatel přijme e-mail s vytknutím vady od uživatele.
Poskytovatel je povinnen vadu odstranit co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí.
Pokud na opravu vady poskytovateli 30denní lhůta nebude stačit, nejpozději 30. den reklamace o
tom bude uživatele informovat zprávou o průběhu reklamace.

8.10. Prodávající/poskytovatel není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku
běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady,
které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího,
neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro
spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací kurzy obsahují
pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při
aplikaci v praxi.

8.11. Pokud dojde k vyčíslení přiměřené ceny nebo k odstoupení od smlouvy, je poskytovatel
povinnen zaslat peněžitou částku uživateli na účet, ze které byla částka odeslána, a to nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

8.12. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského
zákoníku).

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Rozhodnutím zapojit se do vzdělávání se či zakoupením digitálních produktů berete na vědomí, že
jakékoliv použití informací z tohoto konzultování/digitálních produktů a úspěchy nebo neúspěchy z
toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách. Firma Mgr. Markéta Muchová se tímto zříkají jakékoli
odpovědnosti za přesnost informací. Digitální produkty slouží ke vzdělávacím účelům a informačním
účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a
záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete.
Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci
postupů, rad a doporučení uvedených v digitálním produktu.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a
poskytujete společnosti Mgr. Markéta Muchová. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití.
Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových
dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické
administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání vám firma Mgr. Markéta Muchová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda
a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a
aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky
týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na mail@marketamuchova.cz , kde
Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP
adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás
navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se

zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na
realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci
závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách,
případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s
nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V
případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu
uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do
databáze společnosti firma Mgr. Markéta Muchová, sídlo Kmochova 135/40, Brno, IČO, jakožto
správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do
odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o
připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Firma Mgr.Markéta Muchová používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference
návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se
uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu
webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše
stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve
Vašem internetovém prohlížeči.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně
údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení
sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti
řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní
inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží
na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující

spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů
nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o
České obchodní inspekci). Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke
spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního
řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré
podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce
www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 7. 2023. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek www.marketamcuhova.cz popřípadě dalšími informačními kanály,
zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá
nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.marketamuchova.cz a je
označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.